rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Halep Sancağında Türkçe Yer Adları VarOnomastik adı verilen yer ve insan adları bilgisinin, yer adları ile uğraşan koluna toponimi denilmektedir. Yer adları konusu bütün bilim dallarını ilgilendiren ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur.

Türk tarihi, kültürü ve yerleşme coğrafyası bakımından toponimi büyük bir önem taşımaktadır. Hızla değişen hayat şartları, hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal afetler sonucu bazı iskan yerleri zamanla ortadan kalkmakta veya başka bir alana taşınmaktadır.

Bazen de bir bölgenin başka bir kültürün hakimiyeti altına geçmesi, zamanla buradaki adların kısmen veya tamamen değiştirilmesine sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı Osmanlı devletinin önemli bir sancağını teşkil eden ve bugün Suriye toprakları içerisinde yer alan Haleb sancağındaki Türkçe yer adlarının tespiti kültürümüz açısından mühim bir vazifedir.

Yrd. Doç. Dr. Enver ÇAKAR

Çalışmanın Tamamı:

0 yorum: